Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

Klubu VOJENSKÉHO MUZEA na demarkační linii v Rokycanech
1) Základní ustanovení
Klub „VOJENSKÉHO MUZEA“ na demarkační linii v Rokycanech je ustanoven v souladu se zákonem č: 83/90 Sb. Sdružuje na základě dobrovolnosti občany se zájmem o sportovní a technickou činnost. Vytváří podmínky pro zapojení občanů a mládeže v motorismu, modelářství, sportovní střelbě, elektronice, vojenské historii, pobytu v přírodě, aktivitách vojáků v záloze a vodáctví.

Sídlo organizace je Muzeum na demarkační linii v Rokycanech, tel: 371 796 301. Působnost na území ČR.

Klub spolupracuje s kluby a organizacemi s obdobným zaměřením a útvarem AČR. Umožňuje účast členů uvedených organizací i neorganizovaných občanů na vlastních akcích asoutěžích.

2) Členství
Členy klubu se mohou stát občané České republiky, fyzické osoby, které souhlasí s programem, řídí se jeho stanovami a podílí se na jeho činnosti.

O přijetí člena rozhoduje výbor a bere na vědomí členská schůze, rovněž v případě vyloučení při hrubém porušení stanov. Dokladem o členství je členský průkaz.

Základní práva člena:

 • podílet se na činnosti podle svých zálib, schopností a možností
 • účastnit se členské schůze s právem podávat návrhy a hlasovat
 • po dovršení 18-ti let s právem volit a být volen
 • svobodně ukončit své členství

  Základní povinnosti člena:
 • dodržovat stanovy a usnesení
 • platit členské příspěvky, pokud jsou členskou schůzí stanoveny

  3) Organizační výstavba
  Obecně
 • Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze. Svolává ji nejméně jednou za 1 roku výbor.
 • Členská schůze je usnášení schopná při nadpoloviční většiněregistrovaných členů.
 • Projednává a schvaluje zprávu výboru o činnosti a stavu organizacea zprávu kontrolní komise.
 • Určuje cíle a hlavní obsahové zaměření činnosti.
 • Volí členy výboru a kontrolní komise na dva roky.
 • Rozhoduje o zániku nejméně dvoutřetinovou většinou registrovaných členů

  Výbor klubu
 • Je voleným orgánem na dvouleté období, je představitelem KLUB VOJENSKÉHO MUZEAnademarkační linii v Rokycanech ve styku se státními orgány a organizacemi vČR i vůči zahraničí.
 • Schází se podle potřeby nejméně 4x za rok.
 • Volí předsedu, místopředsedu a další členy vedení výboru.
 • Má právo ustanovit dle potřeby odborné komise a rady.
 • Předkládá roční plán a jeho vyhodnocení, předkládá návrh rozpočtu.
 • Svolává členské schůze.
 • Statutární zástupce je předseda a místopředseda.

  Předseda
 • Je volený statutární zástupce, v jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda.

  4) Hospodaření a právní subjektivita
  KLUB VOJENSKÉHO MUZEA na demarkační linii v Rokycanech je občanským sdružením, má jako celek právní subjektivitu.
 • Majetek tvoří hmotné a finanční prostředky získané delimitací, vlastní činností, dary sponzorstvím, sdružením, podnikatelskou nebo jinou činností.
 • Majetek, který získalo delimitací a vlastní činností je jeho majetek, rozhoduje o něm členská schůze a řídí ji v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

  Zánik (likvidace)
  O zániku rozhoduje členská schůze.

  Při zániku rozhoduje o naložení s majetkem, určí, zda půjde o zánik likvidací nebo bez likvidace a na koho přechází majetek nebo hospodářská činnost s obecně právními předpisy.

  Kontrolní činnost
  Je prováděna kontrolní komisí:
 • Kontroluje dodržení stanov.
 • Kontroluje hospodaření příslušného orgánu, správy majetku a plnění rozpočtu.
 • Upozorňuje příslušný orgán na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy a opatření na zlepšení stavu

  Kontrolní komise nezasahuje do pravomocí výboru. Ve své činnosti se řídí stanovami, usnesením členských schůzí a vychází z obecně platných předpisů.

  Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, předseda kontrolní komise se účastní jednání výboru a členské schůze a právem hlasovat.